𝜏 Vietnamese Language
Vietnamese Language

Đây là trang nhà  bằng tiếng Việt Nam.

Tài liệu bằng tiếng Việt

Saint Anthony Of Padua (V) Location: San Diego, CA
Meets: Vietnamese Community Center, 3114 40th St., San Diego, CA
Minister: Marie Huynh, OFS

Saint Clare (V) Location: Santa Ana, CA
Meets: Vietnamese Catholic Center, 1538 N. Century Blvd., Santa Anna, CA
Minister: Canh Van Nguyen, OFS