𝜏 Vietnamese Language
Vietnamese Language

Đây là trang nhà  bằng tiếng Việt Nam.

Tài liệu bằng tiếng Việt

Saint Anthony Of Padua (V) Location: San Diego, CA
Meets: Vietnamese Community Center, 3114 40th St., San Diego, CA
Minister: Maria Pham Thi Phuc, OFS

Saint Clare (V) Location: Fountain Valley, CA
Meets: Holy Spirit Catholic Church 17270 Ward St. Fountain Valley, CA 92708
Minister: Canh Van Nguyen, OFS